Ciskarate USD Cistellum Judo - Karate FIJLKAM
Risultati Gallery Avvisi Home

I Numeri


Numero

Pronuncia

Ordinale

Uno ICHI primo - dai ichi
Due NI secondo - dai ni
Tre SAN terzo - dai san
Quattro SHI o YON quarto - dai shi/yon
Cinque GO quinto - dai go
Sei ROKU sesto - dai roku
Sette SHICI o NANA settimo - dai shici/nana
Otto HACHI ottavo - dai hachi
Nove KU o KYU nono - dai ku/kyu
Dieci JU decimo - dai ju
Undici JU ICHI undicesimo - dai ju ichi
Dodici JU NI dodicesimo - dai ju ni
Venti NI JU ventesimo - dai ni ju
Trenta SAN JU trentesimo - dai san ju
Quaranta YON/SHI JU quarantesimo - dai yon/shi ju
Cento HYAKU centesimo - dai hyaku
Mille SEN millesimo - dai sen
Diecimila MAN